Lịch kiểm soát phòng học

Trang 
 của 38
Dòng 1 đến 10 của 374
 
Ngày
Phòng
Tiết
LT/TH
Lớp học
Sĩ số
Giảng viên
Môn học
Trạng thái
Ghi nhận
1. 25/06/2021 Khoa Du lịch và Việt Nam học TH.NGOÀI 1 → 10 TH 18DKS1C 11 Ngô Tấn Đạt 011007378804 - Chuyên đề tốt nghiệp Phòng học
2. 25/06/2021 Khoa Du lịch và Việt Nam học TH.NGOÀI 1 → 10 TH 18DNH3B 20 Nguyễn Tuấn Thanh 011007167610 - Chuyên đề tốt nghiệp Phòng học
3. 25/06/2021 Khoa Du lịch và Việt Nam học TH.NGOAI TRƯỜNG 1 → 11 TH 17DVN1A-15DVN1A.GHEP 49 Nguyễn Hoàng Long 010107295901 - Thực tập tốt nghiệp Phòng học
4. 25/06/2021 Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường TH.NGOAI TRƯỜNG 1 → 15 TH 18DTP1A 60 Đỗ Minh Huy 010107629601 - Thực tập tốt nghiệp Phòng học
5. 25/06/2021 Viện Đào tạo Quốc tế NTT E-LEARNING 10 1 → 2 LT 19NEP 6.4 22 Hồ Minh Ngân 100107473504 - Tiếng Anh 6 Phòng học
6. 25/06/2021 Viện Đào tạo Quốc tế NTT E-LEARNING 10 1 → 2 LT 20NEP 3.7 25 Huỳnh Hữu Nghiêm 100107473210 - Tiếng Anh 3 Phòng học
7. 25/06/2021 Viện Đào tạo Quốc tế NTT E-LEARNING 10 1 → 2 LT 20NEP 4.2 35 Jared Williams Stephen 100107473302 - Tiếng Anh 4 Phòng học
8. 25/06/2021 Viện Đào tạo Quốc tế NTT E-LEARNING 10 1 → 2 LT 19NEP 5.2 30 Lê Võ Kim Tiếng 100107473402 - Tiếng Anh 5 Phòng học
9. 25/06/2021 Viện Đào tạo Quốc tế NTT E-LEARNING 10 1 → 2 LT 20NEP 4.1 - 17NEP4.GHEP 35 Nguyễn Duy Lâm 100107473301 - Tiếng Anh 4 Phòng học
10. 25/06/2021 Viện Đào tạo Quốc tế NTT E-LEARNING 10 1 → 2 LT 19NEP 6.1 - 17NEP6.GHEP 22 Nguyễn Ngọc Hương Lan 100107473501 - Tiếng Anh 6 Phòng học